Skip to main content

Persondatapolitik

I forbindelse med mine klienters behandling her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger.

 

Hvilke oplysninger behandler jeg?

Jeg noterer oplysninger om min klients helbredsmæssige forhold til brug for den journal, som jeg efter Sundhedslovgivningen har pligt til at skrive. Nærmere regler herfor kan ses i Autorisationslovens kapitel 6 og Journalbekendtgørelsen (BEK. Nr. 1090 af 28.juli 2016 om autoriserede personers klientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger jeg selv noterer om min klient kan jeg modtage helbredsoplysninger fra andre sundhedspersoner, f.eks. læge (efter reglerne i Sundhedslovens kapitel 9).

Oplysningerne anvendes til brug for god og sikker behandling.

Jeg har pligt til at opbevare alle oplysninger sikkert og fortroligt.

 

Videregivelse af oplysninger 

Efter Sundhedsloven har jeg tavshedspligt om min klients helbredsmæssige og andre følsomme forhold.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med min klients samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i Sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. egen læge (nærmere regler herom i Sundhedslovens kapitel 9).

Oplysninger, som jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingen. Hvis behandling helt eller delvist betales af andre end klienten selv, f.eks. af region eller forsikringsselskab, vil jeg også videregive nødvendige oplysninger til den, der skal betale.

 

Hvor længe opbevares oplysningerne? 

Journaler opbevares i 5 år fra det seneste notat (tidsrummet er fastlagt af Styrelsen for Klientsikkerhed - jf. Journalbekendtgørelsens §15, stk.2 og BEK nr. 567 af 19.05.2017 §6). I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregning opbevares så længe, det er nødvendigt, af hensyn til afregning og bogføring.

 

Klientens rettigheder vedrørende oplysningerne

Min klient kan få indsigt i de oplysninger, som jeg har registreret ved at kontakte mig. Efter Autorisationslovens §24 må jeg ikke slette oplysninger i journaler, men hvis min klient skulle mene, at der er fejl i journalen, kan vedkommende bede om at få lavet en tilføjelse.

 

Klage

Klage over min behandling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28,5.sal, 1300 København K (www.datatilsynet.dk)

Tilsyn med reglerne i Sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Klientsikkerhed (www.stps.dk)

 

 

 

 

 

 

Psykolog Ingrid Lund

Egå Marina, Egå Havvej 21, 8250 Egå - CVR 19735591

Telefontid mandage, tirsdage og torsdage mellem kl. 12.15 og 13. Tlf. nr 4028 8372